بررسی رویکرد پدیدارشناختی کجروی بر اساس قرآن و روایات

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه باقرالعلوم، قم. ایران.

2 دانش آموخته دکتری جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم. ایران.

چکیده

انحراف و کجروی و راه های مقابله با آن یکی از مسائل مهم اجتماعی بوده که اکثر جوامع از جمله جامعه ما را بخود مشغول کرده است. با توجه به اینکه کشور ما یک جامعه اسلامی می باشد، موثرترین و بهترین راهی که می توان برای پیشگیری و مقابله با انحرافات در نظر گرفت، رجوع به نظریه های منسجم در حوزه انحرافات و بومی سازی آنها متناسب با ارزشها و هنجاهای جامعه اسلامی می باشد. تا با ترسیم الگویی اسلامی، قدمی موثر برای رفع کجروی برداشته شود.
در همین راستا ،مقاله حاضر از میان نظریه های گسترده در حوزه انحرافات، نظریه پدیدارشناختی کجروی را تحت عنوان «بررسی رویکرد پدیدارشناختی کجروی بر اساس قرآن و روایات»مورد بررسی قرار داده و با تحلیلی نقدگونه، سعی براین داشته که با استفاده از روش تحلیل محتوای توصیفی و کیفی که نوعی نقد و سخن سنجی نیز می باشد، بخشی از محورهای اصلی رویکرد های پدیدارشناختی کجروی را به عنوان مقوله گرداوری نموده و بصورت پرسش بر قرآن و روایات عرضه کرده و پاسخ آن را در قالب توصیف دیدگاه های قرآنی و روایی بدست آورد.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که صرف نظر از نقدهای هستی شناسی،معرفت شناسی و انسان شناسی وارد بر مبانی رویکردهای پدیدارشناختی کجروی، گزاره های قرآنی و روایی با بسیاری از محورهای برگزیده نظریه پدیدارشناختی کجروی همسویی داشته است

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم.
 • نهج‌البلاغه.
 • آبراهام، جی.اچ.، (1364)، مبانی و رشد جامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، چاپ اول، تهران: چاپخش.
 • براندن، ناتانیل، (1371)، روان‌شناسی حرمت نفس، ترجمه جمال هاشمی، چاپ اول، تهران: انتشار.
 • تمیمی آمُدی، عبدالواحد بن محمد، (1366)، غرر الحکم، چاپ اول، قم: دفترتبلیغات اسلامی.
 • حرانی، حسن بن شعبه، (1412ق)، تحف العقول، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 • رفاهی، ژاله، (زمستان 1387)، «آموزش مهارت‌های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوجوانان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، پیش شماره 2، ص135،

http://www.ensani.ir/storage/Files/20101109161455-7.pdf

 • رفیع پور، فرامرز، (1382)، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • سلیمی، علی و محمد داوری، (1388)، جامعه‌شناسی کجروی، ج2، چاپ چهارم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • صدیق سروستانی، رحمت‌الله، (1387)، آسیب‌شناسی اجتماعی، چاپ اول، تهران: سمت.
 • طبرسی، فضل بن حسن، (1372)، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، 10ج، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو.
 • ‏طوسی، محسن، (1387)، آموزه‌های دینی و نظریه برچسب‌زنی (تحلیل محتوای گزاره‌های حدیثی)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ص76ـ78.
 • طوسی، محمد بن الحسن، (1414ق)، الأمالی‏، چاپ اول، قم: دارالثقافه.
 • گیبسون، بوریل و گارت مورگان، (1386)، نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی و تجزیه‌وتحلیل سازمان، ترجمه محمدتقی نوروزی، چاپ دوم، تهران: سمت و مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی.
 • مترجمان، (1360)، ترجمه مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، تهران: فراهانی.
 • مجلسی، محمدباقر، (1379)، توحید مفضل، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • ـــــــــــــــ ، (1404ق)، بحار الأنوار، لبنان: الوفاء.
 • مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، (1374)، تفسیر نمونه، 27ج، چاپ اول، قم: امیرالمؤمنین.
 • ممتاز، فریده، (1381)، انحرافات اجتماعی: نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، چاپ اول، تهران: انتشار.
 • موسوی همدانی، سید محمدباقر، (1374)، ترجمه تفسیر المیزان، 20ج، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 • وایت، راب و فیونا هینز، (1386)، جرم و جرم‌شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.