بر اساس نویسندگان

آ

ب

پ

ج

چ

ح

خ

ر

ز

س

ش

ع

غ

ف

ق

  • قاسمی، صالح [1] کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات

ک

  • کرمی، نگار [1] طلبه سطح سه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت ولی‌عصر (عج)
  • کسانی، علی عباس [1] دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

م

ه