دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-349 
7. مؤلفه های جامعه آرمانی درمتون دینی

صفحه 157-184

رشید رکابیان؛ مهرداد عله پور


12. آسیب های فرهنگی فضای مجازی

صفحه 295-325

مهدی قربانی؛ احمد علیرمضانی؛ معصومه دارابی