مقایسه بازنمایی دو مستند "ایکسونامی" و "انقلاب جنسی1" از انقلاب جنسی در غرب و ارزیابی همخوانی و یا تعارض این بازنمایی ها با دیدگاه اسلامی

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.

چکیده

تغییرات اجتماعی حاصل از انقلاب جنسی آمریکا و اروپا، موجب تغییرات بسیاری در سبک زندگی و قوانین در جهان شده اند. نگاه جامعه ایران به این انقلاب، در کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین تحلیل اثرات این انقلاب در ایران، پرسش مهمی است که تا مدت ها تابو به نظر می‌رسید، اما در طی سال‌های اخیر به دغدغه ای تبدیل شده که برخی افراد را وادار به ساخت مستندهایی در این حوزه کرده است. در این مطالعه سعی داشتیم با تحلیل دو نمونه از این مستند ها، به تفاوت ها و اشتراکات در نگاه جامعه ایران به انقلاب جنسی در اروپا و آمریکا و همچنین مقایسه شرایط اجتماعی ایران و کشورهای دچار انقلاب جنسی، از زاویه این مستندات به عنوان آینه ای از جامعه، بپردازیم. چهارچوب نظری منتخب در این مطالعه، نظریه سورلن در مورد فیلم به عنوان آینه ای از جامعه است و همچنین روش مورد استفاده در این تحلیل، روش نشانه شناختی طبق دیدگاه سوسور است. از بین مستندات ساخته شده در حوزه مرتبط با انقلاب جنسی، در این مطالعه به ارزیابی و قیاس دو مستند "ایکسونامی" اثر محسن آقایی و "انقلاب‌جنسی1" اثر حسین شمقدری پرداخته ایم که هر دو از مستندات پر بازدید و جنجالی در این حوزه بودند. به علاوه در انتهای تحلیل، با طرح دیدگاه های اسلامی، سعی شده است همخوانی یا تعارض ادعاها و بازنمایی های دو مستند با اسلام نیز مورد قیاس قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


 • ارکیان، علی، (1385)، «مورفولوژی سینمای مستند ایران»، فصلنامه سینمایی فارابی، شماره 59 و 60.
 • آسابرگر، آرتور، (1379)، روش‌های تحلیل رسانه‌ها، ترجمه پرویز اجلالی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • الکساندر، ویکتوریا، (1392)، جامعه‌شناسی هنرها: شرحی بر اشکال زیبا و مردم‌پسند هنر، ترجمه اعظم راودراد، مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری متن.
 • جنکینز، ویلیام، (1381)، ادبیات فیلم: جایگاه سینما در علوم انسانی، ترجمه شهلا حکیمیان و محمدتقی احمدیان، انتشارات سروش.
 • حسینی پاکدهی، علیرضا و سعیده رضوانی، (1391)، «نگاهی جامعه‌شناختی به مستندهای اجتماعی کودکان و نوجوانان از سال 1358 تا 1389»، جامعه‌شناسی تاریخی، دوره پنجم، شماره 1.
 • راودراد، اعظم، (1391)، جامعه‌شناسی سینما و سینمای ایران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 • سورلن، پیر، (1379)، سینمای کشورهای اروپایی، ترجمه حمید احمدلاری، سروش.
 • صادقی، علی و فیروزراد، (1395)، «تحلیل جامعه‌شناختی روند شکل‌گیری و تحول جریان موج نوی سینمای ایران (1348-1357)»، مطالعات جامعه‌شناسی، دوره ششم، شماره 24.
 • طباطبایی‌حکیم، عذرا، (بازنویسی 1392)، خانواده از منظر قرآن (با اندکی تلخیص)، دانشنامه موضوعی قرآن.
 • عزیزپور، باقر و سید محمدصادق مرکبی، (1399)، «فیلم به‌مثابه روش پژوهش بصری»، فصلنامه علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، سال سوم، شماره 2.
 • غلامی، عبدالله و نگار کرمی، (1397)، «مؤلفه‌های تربیتی قرآن در طرح مسائل جنسی»، فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی، دوره اول، شماره 3.

مطهری، مرتضی، (1389)، اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، چاپ 29، انتشارات صدرا