اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا غلامی

علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

gholami.sadragmail.com
02188905070

سردبیر

محسن فرمهینی فراهانی

علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

famahinifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حجة الاسلام عبدالعلی توجهی

فقه و حقوق دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

atavajohiyahoo.com

محمد رحیم عیوضی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

ra.eivaziyahoo.com

محمد روشن

فقه و حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m-roshansbu.ac.ir

عبدالحسن کلانتری

جامعه‌شناسی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

abkalantariut.ac.ir

محمود حکمت نیا

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام اسلامی

dr.hekmatniayahoo.com

محسن فرمهینی فراهانی

علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

farmahinifaryahoo.com

حجة الاسلام احمد حسین شریفی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

sharifi1738yahoo.com

محسن ایمانی نائینی

گروه علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

eimanimmodares.ac.ir

مدیر اجرایی

معصومه رضایی اسمرود

علوم اجتماعی کارشناس دانشگاه شاهد

isshshahed.ac.ir

مدیر داخلی

مجید دارابی

دکتری مدیریت آموزشی مدیر اجرایی

majid.darabi12gmail.com