اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا معارفی

کلام اسلامی مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

marefishahedatgmail.com

سردبیر

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

famahinifaratyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حجة الاسلام عبدالعلی توجهی

فقه و حقوق دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

atavajohiatyahoo.com

محمد رحیم عیوضی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

ra.eivaziatyahoo.com

محمد روشن

فقه و حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m-roshanatsbu.ac.ir

عبدالحسن کلانتری

جامعه‌شناسی دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

abkalantariatut.ac.ir

محمود حکمت نیا

استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام اسلامی

dr.hekmatniaatyahoo.com

محسن فرمهینی فراهانی

علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

farmahinifaratyahoo.com

حجة الاسلام احمد حسین شریفی

فلسفه دانشیار گروه فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

sharifi1738atyahoo.com

محسن ایمانی نائینی

گروه علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

eimanimatmodares.ac.ir

مدیر اجرایی

معصومه رضایی اسمرود

علوم اجتماعی کارشناس دانشگاه شاهد

isshatshahed.ac.ir