تحلیل مفاسد اخلاقی با کاربست نظریه اجتماعی فارابی

داود رحیمی سجاسی؛ زینب جانعلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

چکیده
  در همه جوامع پس از مدرنیته، مفاسد اخلاقی رو به تزاید گذاشت و جهان را با چالش‌های این آسیب‌ها مواجه کرد. با درنظر‌گرفتن اقتضائات و الزامات جامعه اسلامی، بهتر است با ابزار نظریات متفکران مسلمان به تبیین و حل آسیب‌های اجتماعی پرداخت. فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی است و دیدگاه اجتماعی او با تقسیم‌بندی جوامع به مدینه‌های فاضله و غیرفاضله ...  بیشتر