آدرس: تهران- ابتدای بزرگراه خلیج فارس ( آزاد راه تهران قم) - روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) دانشگاه
شاهد - سازمان مرکزی – طبقه دوم - معاونت پژوهش و فناوری - مرکز چاپ و انتشارات – دفتر نشریه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی

کدپستی: 3319118651   - صندوق پستی: 18151/159

تلفن:32916077– 025    88905070-021

سامانه پیامکی: 3000151557

E-mail: issh@shahed.ac.ir         

website: http://issh.shahed.ac.ir