اهداف و چشم انداز های دوفصلنامه

 

  •    ایجاد گفتمان اسلامی در عرصه مقابله با آسیب های اجتماعی
  •     ایجاد حساسیت در میان اساتید و پژوهشگران نسبت به موضوع آسیب های اجتماعی
  •     بسط مطالعات نظری و کاربردی در زمینه کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام
  •     تبیین، تحلیل و مقایسه دیدگاه اسلام با دیدگاه غرب در زمینه آسیب های اجتماعی
  •     گسترش ادبیات پژوهشی در حوزه آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام
  •     ارائه راهبردها و راهکارها برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام
  •     تئوریزه کردن پدیده آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام