مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط سردبیر نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. (یک روز الی یک هفته)

در صورت رعایت اصول نگارش + تایید فرم تعهد نامه +  فرم تعارض+ تایید مشابه یابی، مقاله به داوران ارسال می شود. در غیر اینصورت، مقاله یا به دلیل خروج موضوعی رد می شود یا  به نویسنده جهت اصلاح موارد خواسته شده، عودت داده می شود.  

پس از ارسال مقاله به داوری، نتیجه در هیئت تحریریه بررسی و به نویسندگان اعلام  خواهد شد..

نویسندگانی که مقالات آنها می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد، باید ظرف مدت 15 روز، اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داورتطبیقی و هیئت تحریریه، پذیرش اولیه برای نویسندگان صادر خواهد شد.

مراحل چاپ مجله:

1. مقالات پذیرفته شده دسته بندی می شود و در شماره بهارو تابستان یا پاییز و زمستان قرار می‌گیرد.

2. مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی ارسال می‌شود. (در این مرحله ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند)

3. بعد از رفع ایرادات ویراستاری، فایل ها برای صفحه آرایی ارسال می‌شود.

4. پس از صفحه آرایی، مقاله به صورت نسخه الکترونیکی، در وبگاه بارگذاری و منتشر می‌شود.