نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

چکیده

سازمان‌ها، با استخدام و به کارگیری کارکنان، درصدد تحقق اهداف خود هستند. شرایط سازمان‌ها ازنظر فضای فیزیکی، کاری و قوانین و هم‌چنین خصوصیات اخلاقی و رفتاری کارکنان زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که برخی از کارکنان، از زیرکار شانه خالی کنند و در عین حضور، ازنظر عملکرد غایب باشند. از زیرکاردرروی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که درمان آن می‌تواند سازمآن‌ها را کارآمدتر کند. این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است؛ درصدد نمایان کردن پدیده از زیرکاردروی کارکنان و مواجهه فرهنگی با این پدیده است. در این زمینه می‌توان پدیده‌های مختلف اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در گزینش کارکنان، تقویت باورهای مذهبی و معنوی آنان و آشناسازی کارکنان با پیامدهای فرهنگی اجتماعی عملکرد خود، می‌تواند کمک شایانی به کاهش پدیده از زیرکاردرروی کارکنان کند.

کلیدواژه‌ها

 • نهج‌البلاغه، ترجمه دشتی.
 • آمدی، عبدالواحد، (1360)، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه و شرح آقا جمال خوانساری، تهران: دانشگاه تهران.
 • آلبرت آلیس و ویلیام جیمزنال، (1382)، روان‌شناسی اهمال کاری غلبه بر تعلل ورزیدن، ترجمه محمدعلی فرجاد،‌ تهران: انتشارات رشد.
 • جوادین، سید رضا، (1384)، نظریه‌های مدیریت و سازمان، تهران: نگاه دانش.
 • دانایی‌فرد، حسن، (1395)، نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی، تهران: سمت (دو جلدی).
 • رستگاری‌نیا، ژیلا، (1391). کارکنان نامرئی: اصلاح و تربیت، تهران: انتشارات نور علم.
 • رضائیان، علی، (1395 الف)، فرهنگ سازمانی، تهران: سمت.
 • ـــــــــــــــ ، (1395 ب)، انتظار عدالت و عدالت سازمانی، تهران: سمت.
 • سایت مقام معظم رهبری.
 • مجلسی، محمدتقی، (1412 ق)، بحارالانوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 • مصباح یزدی، محمدتقی، (1393)، «سلامت اداری و راههای مبارزه با فساد اداری»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، پاییز و زمستان، سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9.
 • ــــــــــــــــــــــ ، (1387)، در جستجوی عرفان اسلامی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 • مطهری، مرتضی، (1382)، مجموعه‌آثار، ج 5، قم: صدرا.
 • منطقی، محسن، (1398)، «واکاوی الگوی رفتاری کارکنان نامرئی در سازمان»، فصلنامه علمی پژوهشی سازمان‌های دولتی، زمستان شماره 29.
 • همکاران، محمد، (1397)، «نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان‌های دولتی»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 1، سال دهم.