مبانی و راهبردهای لیبرالیسم در آموزش جنسی در مقایسه با دیدگاه اسلامی: یک تحلیل انتقادی

مسعود نور علیزاده میانجی؛ عبدالله رحیمی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 57-84

چکیده
  سلامت جنسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسانی است که از پیش‌نیازهای اساسی آن آموزش جنسی است. هر نوع آموزشی نیز دارای راهبردهایی مبتنی بر مبانی‌ خاص است. روش این پژوهش از نوع تحلیل کیفی اَسناد است. تحلیل‌های انتقادی نیز با استفاده از روش عقلی و تحلیل ثانویه انجام گرفت. استقلال دادن به انسان و بی‌نیازی او از خداوند، اصالت ...  بیشتر