بررسی کارکرد احساسِ کرامت نفس در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

محمد شهریاری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 23-38

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی کارکرد احساسِ کرامت ‌نفس در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و به‌طور خاص پیشگیری از مفاسد اخلاقی نگارش شده است. برای دریافت معنا و مقصود روایات دربردارنده این مفهوم و شناسایی مفاهیم مرتبط با آن، از فقه الحدیث به‌مثابه یک روش پژوهش و نیز از روش استنتاج به اقتضا استفاده شده است. یافته‌های پژوهش مبیِّن آن است که ...  بیشتر