مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی (ISSH) - اهداف و چشم انداز