مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی (ISSH) - فرایند پذیرش مقالات