همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

معصومه رضایی اسمرود

علوم اجتماعی کارشناس دانشگاه شاهد

issh@shahed.ac.ir

مدیر داخلی

مجید دارابی

دکتری مدیریت آموزشی مدیر اجرایی

majid.darabi12@gmail.com