مبانی و راهبردهای لیبرالیسم در آموزش جنسی در مقایسه با دیدگاه اسلامی: یک تحلیل انتقادی

مسعود نور علیزاده میانجی؛ عبدالله رحیمی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 57-84

چکیده
  سلامت جنسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسانی است که از پیش‌نیازهای اساسی آن آموزش جنسی است. هر نوع آموزشی نیز دارای راهبردهایی مبتنی بر مبانی‌ خاص است. روش این پژوهش از نوع تحلیل کیفی اَسناد است. تحلیل‌های انتقادی نیز با استفاده از روش عقلی و تحلیل ثانویه انجام گرفت. استقلال دادن به انسان و بی‌نیازی او از خداوند، اصالت ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسلامی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

عباس محمدی؛ سیدرضا بلاغت

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 39-54

چکیده
  هدف این پژوهش، آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسلامی و تأثیر آن در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، می‌باشد. این پژوهش، از نوع تحلیلی- توصیفی و استنتاجی از انواع پژوهش‌های کیفی است. با توجه به اهمیت و جایگاه آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسلامی در تعلیم و تربیت کشور و حتی جهان اسلام و خلأ آن در نظام آموزشی کشور، این پژوهش درصدد ...  بیشتر